Fujitsu R-aqua Fujitsu R-aqua Fujitsu R-aqua
  1. Home
  2.  | Wedstrijdreglement 30 jaar Fujitsu

30 jaar Fujitsu Airco & Warmtepompen – Wedstrijdreglement

Artikel 1. Algemene informatie

De wedstrijd “30 jaar Fujitsu” (hierna de “wedstrijd”) wordt georganiseerd door CAIROX BELGIUM NV, met maatschappelijk zetel te Hoogstraat 180, 1930 Zaventem (hierna de “Organisator”).

Artikel 2. Deelnamevoorwaarden

De wedstrijd is open voor alle natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn op het moment van deelname en woonachtig zijn in België of het Groothertogdom Luxemburg. Uitgesloten aan deelname van deze wedstrijd zijn rechtspersonen en de medewerkers van CAIROX BELGIUM en hun directe familieleden tot in de eerste graad, alsook de personen die op hetzelfde adres zijn ingeschreven of samen op dat adres feitelijk verblijven.

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Meerdere deelnames leiden tot de algehele uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd.

Artikel 3. Periode

De wedstrijd loopt van 1 april 2024 tot en met 30 juni 2024. Deelnemers kunnen alleen geldige inzendingen indienen tijdens de wedstrijdperiode.

Artikel 4. Wedstrijdverloop

Om deel te nemen aan de wedstrijd, dient men tijdens de looptijd van de wedstrijd een offerteaanvraag in te dienen voor een Fujitsu Multi-split installatie* via de website www.fujitsu-airco.be. Door het invullen van deze offerteaanvraag verklaart u zich akkoord om door een gecertificeerde Fujitsu Partner van CAIROX BELGIUM gecontacteerd te worden voor een plaatsbezoek en een persoonlijke bespreking van uw project.

*Download hier de actieflyer met de voorwaarden en verschillende modellen

Deze wedstrijd is enkel geldig voor Fujitsu Multi-split installaties geplaatst door één van de erkende Fujitsu Partners van CAIROX BELGIUM. Fujitsu toestellen, die online aangeboden worden of die door de installateur niet rechtstreeks bij CAIROX BELGIUM zijn aangekocht, komen niet in aanmerking voor deze wedstrijd.

Artikel 5. Winnaars

In totaal worden er 30 winnaars geselecteerd uit alle personen die een offerteaanvraag hebben ingediend en daadwerkelijk een offerte van de installateur hebben ontvangen; 10 winnaars per maand in de maanden april, mei en juni 2024. De trekkingen vinden plaats op de volgende data:

  • Winnaars van de maand april: 10 mei 2024
  • Winnaars van de maand mei: 10 juni 2024
  • Winnaars van de maand juni: 10 juli 2024

De winnaars worden getrokken onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. De aanduiding van de winnaars en de toekenning van de prijzen kunnen niet worden betwist.

Artikel 6. Prijs

De winnaars van de wedstrijd ontvangen een korting van 30% op de Fujitsu Multi-split installatie , op voorwaarde dat deze werd geplaatst door een gecertificeerde Fujitsu Partner van CAIROX BELGIUM. Deze korting wordt toegekend op de factuurprijs. Deze installatie dient vóór 30.11.2024 in dienst gesteld te worden.

De korting is niet cumuleerbaar met andere acties of promoties.

De wedstrijd is een spel zonder aankoopverplichting.

Artikel 7. Contacteren winnaars

De winnaars worden door de Organisator gecontacteerd via e-mail. De winnaars dienen binnen de 14 dagen na ontvangst van de contactname per e-mail te bevestigen dat ze de prijs wensen te aanvaarden. Een kopie van de ontvangen offerte, gedateerd tussen 1 april 2024 en 30 juni 2024, moet worden verstrekt, met duidelijke vermelding van de referenties van de Fujitsu toestellen.

Indien een winnaar niet binnen de 14 dagen reageert, vervalt het recht op zijn prijs.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving, te allen tijde te wijzigen, te annuleren of in te korten indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken of problemen, onderbrekingen die het verloop van de wedstrijd kunnen belemmeren. De Organisator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde invoering van gegevens, waardoor het onmogelijk zou zijn de deelnemer te identificeren.

Artikel 9. Reglement

De deelnemers bevestigen kennis te hebben genomen van de integrale inhoud van onderhavig reglement bij aanvang van deze wedstrijd. Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Reglement. De beslissing van de Organisator is bindend en onherroepelijk.

Bij betwisting zijn de beslissingen van de Organisator doorslaggevend en onherroepelijk.

Artikel 10. Verwerking Persoonsgegevens

De Organisator is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen: voornaam en familienaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

De persoonsgegevens die worden verstrekt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en met de algemene verordening gegevensbescherming ((EU) 2016/679).

De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel de optimale organisatie van de wedstrijd (de deelnemers en de winnaars van deze wedstrijd identificeren en contacteren, en nagaan of de winnaars woonachtig zijn in België of het Groothertogdom Luxemburg). De rechtsgrond waarop deze persoonsgegevens worden verwerkt, is de noodzaak voor de uitvoering van de wedstrijd. Enkel de bevoegde diensten binnen CAIROX BELGIUM zijn de ontvangers van deze persoonsgegevens en zullen deze kunnen raadplegen. CAIROX BELGIUM neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een passende beveiliging van de verwerking van deze persoonsgegevens te waarborgen. Deze persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden.  

Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen. De deelnemer heeft het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit). De verstrekking van deze persoonsgegevens is een contractuele verplichting en een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst te sluiten.

Artikel 11. Geschillen

Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwistingen zijn de hoven en rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd.